PODRUČJE PRIMENE

Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu OUP) regulišu međusobne odnose, prava I obaveza Royal Limo Service-a kao pružaoca usluga, njegovih klijenta, kao korisnika usluga I aktuelne zakonske regulative koja definiše načine poslovanja.

Sve isporuke, usluge, uključujući rad i / ili usluga prevoza (u daljem tekstu: uslugeRoyal Limo Service – Belgrade kao pruzaoca usluga uređuje se isključivo ovim OUP. OUP se primjenjuju i na sve buduće isporuke i / ili usluge.

Ovime izjavljujemo da se OUP za klijente ne primjenjuje u slučajevima kada je o postignut dogovor između Royal Limo Service-a I klijenta, kada je dogovor formulisan ugovorom, zvaničnim dokumentom ili kada je postignuti dogovor definisan u pisanom obliku.

Svaki slučaj nepoštovanja ovih OUP imace pravno dejstvo samo ako je odobren unapred pisanim putem od strane Royal Limo Service-a i ostaju na snazi samo za taj slucaj.

Zaposleni i vozači Royal Limo Service-a nisu ovlašceni da daju i ugovaraju obaveze bilo koje vrste u ime Royal Limo Service-a.

Korištenjem usluge Royal Limo Service-a, kupac (i) i / ili osoba (e), kao fizičko ili pravno lice , koja se prevozi (u daljem tekstu se takođe naziva kao putnika) saglasni su da se pridržavaju ovih OUP.

Svaki slučaj nepoštovanja OUP imaće pravno dejstvo samo ukoliko slučaj nije moguće rešiti mirnim putem, odnosno direktnim dogovorom sa klijentom. Situacija koja se na ovaj način rešava mora da bude potvrđena pisanim putem od strane Royal Limo Service-a I klijenta.

OSNOVE UGOVORA

Usluge koje se ugovaraju I obavljaju zasnivaju se na pojedinačnim nalozima klijenata. Nalozi mogu da budu izdati telefonom, e-mailom ili u bilo kom drugom obliku neposredne komunikacije. Royal Limo Service-a svaki nalog koji je usvojen potvrđuje u pisanom obliku, SMS-om,e-mailom ili formalnim dopisom sa povratnicom.

Usluga koja nije na ovaj način potvrđena smatra se ne obavezujućom od strane Royal Limo Service-a te za uslugu u nepotvrđenom status Royal Limo Service-a ne snosi krivičnu, moralnu ili poslovnu odgovornost. Nemogućnost prijema potvrde usluge od strane klijenta, kada zahtev nije poništen, smatra se uredno primljenom potvrdom.

Royal Limo Service-a na sebe ne preuzima obavezu provere podataka, dokumentacije ili informacija dobijenih od strane klijenta. Obaveza klijenta je da uskladi informacije na kojima se zadatak temelji sa svojim potrebama I specifikacijom zadataka.

NEPRIHVATANJE I OGRANIČENJE PREVOZA

Royal Limo Service-a zadržava pravo da odbije pružanje, ili prekine pružanje usluge u bilo koje vreme I iz bilo kog razloga ukoliko postoji rizik po putnike, zaposlene ili resurse Royal Limo Service-a. U vandrednim okolnostima, promenama situacije u saobraćaju, kao i slučajevima elementarnih nepogoda, Royal Limo Service-a zadržava pravo da bitno izmeni vreme, rutu, vozilo ili bilo koji element usluge kada je to u najboljim interesima putnika, zaposlenih kao i zaštite resursa Royal Limo Service-a.

Osobe koje pate od hroničnih bolesti, dužni su da svoje zdravstveno stanje prijave, da na put krenu obaveštavajući zaposlene u Royal Limo Service-a o zdravstvenim problemima koji u toku puta mogu da postanu akutni, terapijama koje u tom slučaju primaju i pravovremenim informisanjem obaveste Royal Limo Service-a o svim načinima na kojima zaposleni može da im pruži neophodnu pomoć na licu mesta , kao i da prosledi infromaciju najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Osobe čije ponašanje ili stanje bitno narušava bilo koji aspekat saobraćajne bezbednosti, kao i osobe kod kojih postoji rizik od štetnog ponašanja, osobe koje se nalaze u zoni bezbednosnih rizika, Royal Limo Service-a može da odbije da preveze i ako je predhodno dogovorena usluga, potvrđena. Osobe koje u sklopu usluge sprovode bilo kakvu kriminalnu aktivnost, Royal Limo Service-a nije dužan da preveze a klauzula OUP koja se odnosi na poslovnu tajnu u slučajevima istrage ne važi.  Royal Limo Service-a ovim uslovima, ograđuje se od bilo koje obaveze prema klijentu koji ima elemente prekršajne ili krivične radnje ili može voditi ka takvoj radnji od strane korisnika usluga.

Deca mlađa od 6 godina ne mogu samostalno koristiti usluge Royal Limo Service-a bez nadzora roditelja ili zakonskog staratelja. U slučajevima kada se deca samostalno upućuju na putovanje, Royal Limo Service-a ima mogućnosti da obezbedi pratnju koja je dužna da vrši nadzor nad detetom. Ova usluga se dodatno naplaćuje i nije sastavni deo usluge prevoza. Pratnja deci mlađoj od 6 godina može da bude i mlađi maloletnik (14 godina) koje je dužno da se stara o potrebama i ponašanju deteta ispod 6 godina. Korisnik usluge koja podrazumeva samostalni transport dece mora da ima adevkatne isprave, ili da Royal Limo Service-a dostavi dokumentaciju iz koje se vidi da je on staraoc deteta, te da ima pravo da maloletno lice dislocira u bilo kom pravcu.

Zaposlenu u Royal Limo Service-u u sklopu osnovne usluge prevoza nisu pripremljeni i nisu u slobodni da asistiraju i pružaju usluge animiranja ili nadzora dece u sklopu pružanja osnovne usluge prevoza. Royal Limo Service-a je dužan da obezbedi sredstva, adekvatnu uslugu sa aspekta bezbednosti transporta dece ali ponašanje dece u skladu sa instrukcijama zaposlenih u Royal Limo Service-a dužan je da obezbedi zakonski staralac, odnosno pratnja.

OBAVEZE KORISNIKA

Realizovanje Royal Limo Service-a usluge zahteva odgovarajuću i pravovremenu saradnju sa strane korsnika. S toga je korisnik dužan preuzeti sve potrebne mere kako bi pomogao Royal Limo Service-a da pruži brzu i sigurnu uslugu. Posebno je važno:

Navesti sve adrese, brojeve letova, pravce kretanja (odlazaka ili dolazaka) kao i sve izmene istih, na tačan, kompletan i potpun način.

Sve izmene prvobitnog dogovora smatraju se prihvaćenim i odobrenim od strane Royal Limo Service-a tek nakon pisane potvrde.

Potrebno je da korisnici usluga budu precizni, tačni i da se pridržavaju imformacija (adresa, vremena) koje su tražili prikom ugovaranja posla, odnosno izneli u zahtevu.

Korišćenje vozila sa dužnom pažnjom, izbeci ponašanje koje na bilo koji način može da ugrozi sigurnost ili adekvatnu realizaciju usluge.

Uzdržavati se bilo kakvih radnji koje mogu da ometaju zaposlenog i na taj način ugroze opštu bezbednost transporta, ili radnji koje direktno ugrožavaju same korisnike usluga Royal Limo Service-a.

Ne ometaju zaposlenog u upravljanju vozilom

Ne puše u vozilima, ne piju alkohol, ponašaju se nedolično i na način koji može da ugrozi živote i bezbednost učesnika u saobraćauju

Pridržavaju se svih upustava zaposlenih u Royal Limo Service-a po svim pitanjima vezanim za korišćenje usluge i vozila

Ukoliko Royal Limo Service-a smatra da je Putnikovo ponašanje u vozilu takvo da dovodi u opasnost vozilo ili lica i imovinu na njemu, odnosno da ometa članove posade u obavljanju njihove dužnosti ili ukoliko se Putnik ne povinuje uputstvima posade uključujući, između ostalog, onima koji se odnose na pušenje, konzumiranje alkohola ili droge ili ukoliko se ponaša na način koji narušava komfor ili mir drugih putnika ili posade ili koji može rezultirati štetom ili povredom istih, Royal Limo Service-a ima pravo da preduzme mere koje smatra neophodnim za prekidanje takvog ponašanja, uključujući onemogućavanje kretanja. Royal Limo Service-a ima pravo da od Putnika zahteva da se iskrca iz vozila i odbije dalji prevoz na bilo kojoj tački, te da preduzme zakonske mere protiv Putnika za prekršaje koje je počinio dok se nalazio u vozilu.

Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira.

Royal Limo Service-a ne snosi odgovornost za posledice koje Putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.

PRTLJAG

Putnik ima pravo na besplatan prevoz određene količine prtljaga, shodno uslovima i ograničenjima koje može dobiti od Royal Limo Service-a

Royal Limo Service-a zadržava pravo da odbije transport prtljaga ako nema dovoljno prostora za njegovo adekvatno i bezbedno skladištenje u vozilu, ukoliko postoji sumnja da se u prtljagu prevoze predmeti koji mogu da ugroze bezbednost učestvovanja u saobraćaju (samozapaljive i eksplozivne naprave), predstavljaju ilegalnu robu (narkotici, antikviteti, zakonom zabranjeni materijali), prtljag čija težina prelazi maksimalno dozvoljeno opretećenje vozila, prtljag koji ne može biti pravilno i bezbedno poređan u za to predviđenom prostoru zbog svoje prirode i veličine.

Vatreno oružje i municija, osim onih koji se koriste za lov i sport, ne smeju se prevoziti kao Prtljag. Lovačko i sportsko oružje i municija mogu biti prihvaćeni kao registrovani prtljag. Oružje mora biti ispražnjeno, zakočeno i upakovano

Prtljag i drugi vredni predmeti ne mogu ostati u vozilu, odnosno Royal Limo Service-a ne snosi nikakvu odgovornost za njih čak i u slučajevima kada kornisnik usluge napušta vozilo na kratak vremenski period. Ova odredba odnosi se i na bilo kakvu povreljivu dokumenaciju, aparata za skladištenje DATA podataka i deo ručnog prtljaga čiji bi nestanak korisniku ili njegovoj kompaniji naneo poslovnu štetu.

Zaboravljeni ili izgubljeni prtljag, ili druge lične predmete klijenta, Royal Limo Service-a je družan da čuva tri nedelje nakon završetka realizovane usluge. OUP ne predviđaju obavezu Royal Limo Service-a da klijenta kontaktira na bilo koji drugi način, osim kontakta putem kog je usluga naručena. Nakon tri nedelje u skladu sa zakonom Royal Limo Service-a usmerava prtljag na instituciju Biro za izgubljene stvari i kompletna pravna odgovornost na taj način prelazi na ovu instituciju I ima pravo da isti otuđi bez ikakve obaveze prema Putniku.

Royal Limo Service-a će Prtljag dati dotičnoj osobi isporučiti samo pod uslovom da ista ponudi uverljive dokaze o svom pravu da preuzme Prtljag,a u stanju kakav je pronadjen.

PREVOZ ŽIVOTINJA

U vozilima Royal Limo Service-a dozvoljen je prevoz domaćih, pripitomljenih životinja, navikuntih na blizinu ljudi i duži boravak u zatvorenom prostoru, pod sledećim uslovima:

Putnik je dužan da se postara za to da životinje kao što su psi, mačke, pernati i drugi kućni ljubimci budu propisno smešteni u kavez i da imaju važeća zdravstvena uverenja, potvrde o vakcinaciji, dozvole za ulazak i druga dokumenta u skladu sa zahtevima zemlje u koju se ulazi ili se u istoj nalazi u tranzitu. U suprotnom, životinje neće biti primljene na prevoz.

Korisnik usluge koji koristi prevoz odgovoran je ponašanje životinje i snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju životinja napravi.

Životinja ne sme na bilo koji način da ugrožava zaposlene u Royal Limo Service-a, vozača ili članove posade prevoza, Royal Limo Service-a zadržava pravo obustavljanja usluge u slučajevima da je bezbednost prevoza ugrožena ponašanjem životinje. Royal Limo Service-a zadržava pravo promene cene usluge i dodatne naplate koja proizilazi iz promene usluge.

Royal Limo Service-a ne snosi odgovornost u slučaju da određena životinja nema neophodne dozvole za ulazak i izlazak, zdravstvene potvrde i druga dokumenta vezana za ulazak životinje u, tranzit kroz ili izlazak iz određene zemlje, države ili teritorije, a osoba koja putuje sa životinjom dužna je da nadoknadi Executive Car Service – Serbia sve kazne, troškove, gubitke ili obaveze koje Royal Limo Service-a eventualno usled toga pretrpi. U slučaju da se iz ovog razloga prekine pružanje usluge i korsnik se vraća na polaznu destinaciju, Royal Limo Service-a zadržava pravo promene cene usluge i dodatne naplate koja proizilazi iz promene usluge.

Zabranjen je transport retkih vrsta životinja, životinja koje su zaštićene zakonom, životinja čiji transport zahteva posebne uslove, sredstva ili veterinarsku negu.

Korisnik usluga dužan je da detaljno infomiše Royal Limo Service-a o karakteru životinje, životnim uslovima, potrebama kao i posebnim potrebama koje proizilaze iz ovakvog transporta. Sve informacije korisnik je dužan da dostavi pisanim putem Royal Limo Service-a prilikom rezervacije vozila u sklopu prvih ulaznih informacija.

Royal Limo Service-a ne snosi odgovornost za posledice koje životinja u toku transporta nanese trećim licima, ne snosi moralnu ni materijalnu odgovornost za ponašanje životinje, njeno zdravstveno stanje ili povrede koje nastanu u toku transporta. Royal Limo Service-a neće snositi odgovornost za povredu, gubitak , bolest ili smrt životinje koju je prihvatio na prevoz, osim ako navedena stanja nisu nastupila usled nemara RLS.

Postupak On- Line ugovaranja

On Line ugovaranje usluge usklađeno je sa poslovnom praksom Royal Limo Service-a po sledećoj proceduri.

Klijent unosi specifikaciju zahteva u za to predviđena polja, na sajtu Royal Limo Service-a.

Na osnovu specifikacije zaheva Royal Limo Service-a dostavlja ponudu koja nije pravno obavezujuća već je informativnog karaktera. Ponuda sadrži identifikacioni broj.

Nakon dobijanja ponude, klijent preko sajta vrši plaćanje karticom, e-bankingom ili na drugi način koji je zahtevan od strane klijenta a od Royal Limo Service-a potvrđen pisanim putem.

Nakon realizacije plaćanja (izvršene naplate) sa pozivom na identifikacioni broj ponude, Royal Limo Service-a na sebe preuzima odgovornost za ugovorenu uslugu.

U slučajevima kada klijent ima potrebu za promenom zahteva koji je već plaćen po identifikacionom broju ponude, Royal Limo Service-a, zadržava pravo promene cena ili poništavanja ugovorene obaveze na osnovu identifikacinog broja ponude. U takvim slučajevima, realizovana naplata je nepovratna.

U slučajevima kada se plaćena rezervacija poništava do 24 sati pre rezervisane usluge, Royal Limo Service-a vrši povraćaj plaćanja u iznosu od 70% vrednosti.

Procedura u slučajevima pogrešno ispunjene rezervacije je sledeća:

Klijent poništava postojeću ponudu po identifikacinom broju.

U sledećem zahtevu navodi se broj poništene ponude u cilju identifikacije transakcije

Promena rezervacije smatra se konačnom nakon prijema potvrde od strane Royal Limo Service-a

U slučajevima kada promena rezerevacije bitno menja profil usluge (više od 7 km.rute) Royal Limo Service-a zadržava pravo modifikacije cena. U takvim slučajevima na osnovu realizovane naplate, ponovo se šalje ponuda sa ID brojem za iznos doplate usluge.

Valuta plaćanja koja je predviđena zakonom je RSD. Druge valute konvertuju se po zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije na dan transakcije.

Royal Limo Service-a ne snosi odgovornost za kašenjenje uplate, tehničke smetnje kartica , banaka a rezervacija se smatra realizovanom nakon priliva sredstava na račun firme i obaveštenja klijenta od strane Royal Limo Service-a da je ponuda po identifikacionom broju uplaćena.

NAPLATA – USLOVI PLAĆANJA

Royal Limo Service-a zadržava pravo izdavanja privremenih računa i predračuna kao formalnih osnova za pružanje usluge.

Royal Limo Service-a zadržava pravo jedinstvene naplate, šireg spektra usluga od osnovne usluge koje je klijent zahtevao. To znači da su kompleksnije usluge koje je pružio ili organizovao Royal Limo Service-a naplative na jednoj ili više različitih faktura u skladu sa dogovorom Royal Limo Service-a i podizvodjača.

U uslovima plaćanja usluge, nakon što je ona pružena, rok plaćanja je naveden na svakoj pojedinačnoj fakutri. Kašnjenje plaćanja fakture automatski podrazumeva naplatu zakonom predviđene kamate.

Royal Limo Service-a nema obavezu da u sklopu osnovne usluge, organizuje podizvođače ili druge firme koje kao uslov za pružanje svoje usluge.

Royal Limo Service-a nema obavezu da na pojedinačnim poslovima, na izričiti zahtev klijenta, angažuje lica koja nisu prošla obuku Royal Limo Service-a, ne zadovoljavaju standarde i proveru sposobnosti koje su procedura Royal Limo Service-a.

Svi uslovi plaćanja preko interneta, plaćanja karticama nalaze se na zvaničnoj stranici Royal Limo Service-a i informacije na tom mestu su jedine merodavne. Svako odstupanje od uvedenog sistema plaćanja mora da bude posebno dogovoreno i pisanim putem potvrđeno od strane Royal Limo Service-a.

Zaključivanjem ugovora sa Royal Limo Service-a mogu biti promenjeni predviđeni uslovi plaćanja i u tom slučaju ugovor je stariji dokument od OUP-a Royal Limo Service-a.

U slučaju kada korisnik usluga kasni sa pick up adrese (ne važi za aerodrom) prvih 15 minuta se ne naplaćuje kao optimalno čekanje, opravdano vandrednim okolnostima. Nakon prvih 15 minuta, korisnik usluge dobiće SMS obaveštenje u kojem se potseća na zakazanu vožnju. Ukoliko postoji potreba za prevozom a on nije u mogućnosti da krene odmah, potrebno je da povratnim SMS-om, Royal Limo Service-a call centru potvrdi prevoz. U tom slučaju svaki započeti sat čekanja naplaćuje se po standardnom cenovniku.

Ukoliko korisnik ne odgovori na SMS nakon 15 minuta kašenja, Royal Limo Service-a će povući vozilo i naplatiti samo osnovnu uslugu bez usluge čekanja.

Royal Limo Service-a zadržava pravo izmene predračuna za svaku dodatnu adresu, promenu rute ili promenu broja putnika koji polaze sa različitih lokacija.

Po završetku pružanja usluge korisnik Royal Limo Service-a dužan je da pregleda svoj prtljag, njegovu higijenu, oštećenja ili bilo koju pritužbu vezanu za transport prtljaga može da da na mestu završetka usluge. Svaka nadknadna pritužba vezana za nastalu materijalnu štetu na prtljagu neće biti uvažena.

Korisnik Royal Limo Service-a dužan je da proveri putnički prostor u kojem se prevozio, uređaje koje je koristio i dokumenta koja je imao sa sobom. Royal Limo Service-a ne snosi odgovornost za predmete i vrednosit koje korisnik za sobom ostavlja u vozilu.

Prilikom vožnji sa aerodroma važe specifični uslovi poslovanja vezani za kašnjenje:

Vreme čekanja koje spada u osnovnu uslugu i dodatno se ne naplaćuje je 30 minuta po sletanju aviona.

Vreme pomeranja sletanja, koje nije nastalo kao greška u naručivanju usluge ili promene plana korisnika se ne naplaćuje. Odloženo sletanje ili bilo koje okolnosti više sille van kontrole korisnika se ne naplaćuje.

Nakon 30 minuta automatski počinje naplata čekanja po zvaničnom cenovniku za započet sat. Ukoliko postoje objektivni razlozi za kašnjene isrcavanja (carina, kontrola dokumenata, izubljeni prtljag) potrebno je da korisnik obavesti Royal Limo Service-a SMS porukom. Ukoliko postoje objektivni razlozi, van kontrole korisnika, dodatno čekanje se ne naplaćuje.

Ukoliko Royal Limo Service-a bude prinuđen da plati kazne ili pretrpi troškove zato što se Putnik nije pridržavao zakona, propisa, uredbi, zahteva i drugih pravila putovanja dotičnih zemalja, odnosno zato što nije posedovao neohodna dokumenta, Putnik je dužan da nadoknadi Royal Limo Service-a na zahtev istog celokupan iznos pomenute kazne, odnosno pomenutih troškova. Royal Limo Service-a ima pravo da za plaćanje pomenute kazne ili pokrivanje troškova iskoristi vrednost zadrzavanjem prtljaga.

OSIGURANJE

Royal Limo Service-a obezbeđuje zakonski predviđena osigurana za svoje zaposlene, putnike i materijalnu imovinu. Pored ovog zakonski propisanog osiguranja, moguće je preko Royal Limo Service-a uplatiti dodatna osiguranja na poseban zahtev klijenta.

Sve informacije o proširivanju usluge u ovom segmentu, od strane Royal Limo Service-a dostupne su klijentima preko kontakt telefona. Svaki vid dogovaranja i proširivanja usluge u ovom segmentu, pisano se ugovara pre definisanja cele usluge kao jedan od elemenata zahteva klijenta prema Royal Limo Service-a

Posebna osiguranja odnose se na osiguranje prtljaga i osiguranje putnika. Vozači Royal Limo Service-a nisu dužni da poznaju ovaj deo ponude i nemaju mogućnosti da ovaj segment usluge realizuju.

Royal Limo Service-a – podizvođači

Royal Limo Service-a zadržava pravo angažovanja podizvođača u okviru svoje osnovne delatnosit, kao i u srodnim delatnostima za kojima je klijent pokazao potrebu. Royal Limo Service-a nije dužan da o promenama podizvođača obaveštava klijenta.

Svi podizvođači su u skladu sa propisanim standardima usluge Royal Limo Service-a i u slučaju njihovog angažovanja, Royal Limo Service-a snosi punu pravnu, profesionalnu i moralnu odgovornost za organizovanu uslugu.

Na izričiti zahtev klijenta Royal Limo Service-a nije dužan da angažuje podizvođača koji ne zadovoljova standarde usluge, poslovanja i zakonske legitimnosti.

POSLOVNA TAJNA

Svaka komunikacija koja sadrži konkretne podatke o resursima ili potrebama smatra se poslovnom tajnom. Poslovnom tajnom smatra se i komunikacija koja je vođena informativno i koja nije formalno završena poslovnim aranžmanom.

Svaki zaposleni u Royal Limo Service-a potpisnik je posebnog ugovora o obavezama čuvanja poslovne tajne, kako prema Royal Limo Service-a, tako i prema našim klijentima. Odredbe ovog ugovora važe i unutar same kompanije. U slučaju kada upravi Royal Limo Service-a treba da prenesete zahtev, promenite način usluge ili bilo koji deo ugovorenog angažmana, zaposleni ukoliko proceni da treba da prenese vašu poslovnu tajnu, unutar firme, nije u obavezi da je prenese. S toga, direktno komunicirajte sa ovlašćenih licima unutar Exec Royal Limo Service-a utive Car Service – Serbia za sve informacije koje po svom tipu i prirodi mogu da se tretiraju kao poslovne tajne.

U vozilu koje je zakupljeno, iznajmljeno, dok je u njemu prisutan zaposleni u Royal Limo Service-a, status vozila kod nas u kompaniji vodi se kao prostor pod Vašom odgovornošću. Strogo je zabranjena primena bilo kojih tehničkih sredstava koja u bilo kom obliku mogu da imaju namenu praćenja, prisluškivanja, ometanja telekomunikacionih uređaja. U slučaju kada je klijentu nephodna takva oprema, dužan je da   u prvom zahtevu o tome obavesti Royal Limo Service-a, oprema se montira i demontira u ovlašćenom serivisu, u prisustvu odgovornoh lica iz Royal Limo Service-a.

Primena bilo kakva oprema koja po svom tehničkom načinu funkcionisanja, svojim karakteristikama ugrožava bezbednsot vozila i saobraćaja nije dozvoljena.

Korisnik usluge ima pravo da zahteva brisanje pisane komunikacije u vezi sa uslugom koja je realizovana i naplaćena od strane Royal Limo Service-a. Jedini izuzetak ovog pravila je finansijska dokumentacija, neophodna za knjigovodstveno vođenje naplate. Adrese sa kojih je usluga pružena, broj putnika, njihova imena, kontakti, rute na koje su odlazili i destinacije na koje su odlazili, nemaju knjigovodstvenu vrednost i moguće ih je obrisati iz naše baze podataka.

Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti zaposlenog ili Royal Limo Service-a kao kompaniji koji se ne smatraju javno dostupnim podacima, tretira se kao kršenje poslovne tajne.

PRAVNI SLED

Za sve sporove nadležan je privredni sud u Beogradu kao i sud koji po jurisdikciji, mestu prijave, pripada Royal Limo Service-a iz Beograda.

Sve klijente u duhu dobre poslovne saradnje pozivamo da sporove rešavamo mirnim putem, putem institucionalne medijacije sa uzajamnim rezumevanjem.

USLOVI POSLOVANJA

Ovaj dokument sastavljen je u cilju boljeg sagledavanja i svih elemenata naše ponude sa pravnog i funkcionalnog aspekta. Dokumet je pravno obavezujući za obe strane osim u slučaju drugačijeg dogovora koji je potvrđen pisanim putem.

Uslovi poslovanja imaju za cilj da Vama olakšaju korišćenje usluga, informišu Vas o Vašim pravima i obavezama i daju Vam mogućnost da svoje potrebe koje izlaze iz okvira standardne pobude lakše prepoznate i unapred dogovorite uslugu koja će za Vas biti kompletnija.